Laatste nieuws

25 maart 2015

De weggelopen vrouwen en meisjes van Afghanistan

 meer

7 april 2015

Bedreiging vrouwen dagelijkse realiteit in Afghanistan.

 meer
25 november 2014.
Afghaanse vrouwen uitgesloten van gesprekken over de toekomst van Afghanistan.
 meer
16 november 2014 - Afgevaardigde ontsnapt aan zelfmoordaanslag  meer

 24 maart 2015:

Protesten tegen de moord op een Afghaanse vrouw ook door mannen.

 meer
Veiligheid van vrouwen en kinderen verslechtert
 meer
Pogingen om rechtvaardigheid voor vrouwen te bewerkstelligen lijken te stoppen

 meer

 

24 maart 2015: 

Seks en drugs in Kabul

 

 meer

Mannen gebruiken de Islam om te doen wat zij zelf willen

 meer

Nieuws

7 juli 2012

Verklaring van Afghanistan Women’s 50% Campaign

voor de Tokio conferentie

3 juli 2012-07-08

 

Wij vragen vrede met gerechtigheid, niet met

mensensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

 

Afghanistan beleeft een van de meest belangrijke perioden in de geschiedenis. Besluiten die in deze tijd genomen worden, zullen Afghanistan leiden naar een democratisch, vooruitstrevend en progressief land, ofwel ze zullen weer de vreselijke schaduw van de donkere dagen van de Taliban terug roepen. Onveiligheid, zelfmoordaanslagen, moorden op burgers en gewelddadige en reactionaire acties tegen het volk, speciaal tegen vrouwen, zijn er meer en meer.

 

Acht jaar na het laatste bezoek van de speciale rapporteur van de Verenigde Naties tegen geweld tegen vrouwen, zijn er aanwijzingen van grove discriminatie tegen vrouwen. Ondanks positieve successen voor de rechten van vrouwen, zoals het Ministerie voor Vrouwenzaken, deelname door vrouwen aan instituties van de regering, en Afghanistan’s toetreding tot de Convention for Elimination of all Forms of Discrimination Against Women CEDAW, een VN organisatie) gaat geweld tegen vrouwen nog steeds door, groeit zelfs. Sexueel geweld, culturele gebruiken zoals bad (het geven van een vrouw als ruil voor grond of een geweldsmisdrijf), in stand houden van informele parallelle rechtspraak, steniging, moord, marteling, bedreiging en intimidatie, vergiftiging van het water in meisjesscholen, verminking met zuur etc. geven zowel het doorgaan en uitbreiden van geweld tegen vrouwen aan als het ter discussie stellen van het overwicht van wet en bestuurlijke controle in veel regio’s en provincies.

 

De regering van Afghanistan zal het onderwerp vrede, veiligheid en goed bestuur voor een democratisch Afghanistan hoog op de agenda moeten plaatsen bij de Tokio Conferentie. De fundamentele vraag is echter: hoe kunnen deze belangrijke doelen worden bereikt in het licht van het streven van de regering, acties en grote beslissingen om de macht de gaan delen met de Taliban?

 

Verzoening met de Taliban, waarnaar de regering en haar internationale partners de laatste paar jaar vooral hebben gestreefd, is langzamerhand het enige scenario geworden om Afghanistan uit de crisis te laten komen. Aan de ene kant volharden de regering en haar internationale supporters in inefficiënte strategieën en tactieken. Aan de andere kant gaat de oppositie partij door met nieuwe tactieken om zijn doel te bereiken door het misbruiken van de geboden kansen in de context van het “vredes proces”.

 

Hoe kunnen wij hopen op een stabiel en democratisch Afghanistan, als alle ontwikkelingen, in de naam van “vredes proces”, herhalingen zijn van inefficiënt, geweld veroorzakend en inhumane  gewoontes uit het verleden. Gebaseerd op de gegevens en de informatie die wij hebben is het praten over vrede, veiligheid, goed bestuur, sociale en economische ontwikkeling en politieke participatie, heden ten dage, nu het lot van miljoenen mannen en vrouwen is gehuld in een sluier  van dubbelzinnigheid, volgens onze mening, bedoeld om de actieve, maar onmachtige bevolking van Afghanistan bezig te houden en de internationale gemeenschap te overtuigen. 

 

Het is voor iedereen duidelijk dat vrede zonder verantwoordelijkheid en het verwerpen van het verleden, onmogelijk is en slechts een wapenstilstand genoemd kan worden. Hoe kunnen plegers van mensenrechtenschending en oorlogsmisdaden

Verwachten dat ze de macht kunnen delen onder de naam van vrede? De regering en de internationale gemeenschap zijn doof voor de herhaalde verzoeken van vertegenwoordigers van de burgers, speciaal van vrouwen, om een actieve en invloedrijke rol te nemen in het vredes proces.

 

De Women’s 50% Campaign vraagt opnieuw aan de regering en haar internationale partners vrouwenrechten waar te maken en wij waarschuwen dat er een burgeroorlog dreigt, als de huidige ondemocratische, onverantwoordelijke en onduidelijke gang van zaken doorgaat.

 

Wij vragen aan de regering van Afghanistan:

  • Mensenrechtenschendingen daadkrachtig te onderzoeken, de leiders daarvan en de daders voor de rechter te laten komen, en schadevergoeding te geven aan de slachtoffers.
  •  De  “Public Amnesty and the National Stability Law” via het parlement af te schaffen, omdat deze wet in tegenstelling is met de Grondwet van Afghanistan en de verplichte verdragen en een obstakel vormt voor een echte en blijvende vrede.
  • De onafhankelijkheid van de Onafhankelijke Afghaanse mensenrechten- commissie te garanderen. De regering moet de volledige deelname van de Commissie verzekeren in alle vredes- en verzoeningsprocessen en onmiddellijk de bevindingen van de Commissie publiceren van schendingen van mensenrechten in Afghanistan van tijdens het conflict.
  • De Verenigde Naties te vragen de misdaden onder internationale wetgeving te onderzoeken en te documenteren, die de Taliban en de andere gewapende groepen hebben begaan.
  • Gelijke deelname van vrouwen te verzekeren in alle vredesbesprekingen, speciaal in de provinciale vredesraden en de Hoge Raad voor de Vrede, zoals genoemd in de Resolutie 1325 over vrouwen in gewapende conflicten van de Veiligheidsraad van de VN en vrouwen te plaatsen op sleutelposities van de regering, de rechterlijke macht en de besluitvormende organen.
  • Alle discriminerende wetten tegen vrouwen af te schaffen, vooral de “Shiite Personal States Law” en de meest gebruikte wetten. De regering moet met steun van de internationale gemeenschap actie ondernemen om het gebruik van de speciale informele rechtbanken te beëindigen en volledige en effectieve toegang van vrouwen tot het formele rechtssysteem.
  • Effectieve veiligheidsmaatregelen te nemen binnen en buiten de meisjesscholen om vrouwelijke studenten te beschermen tegen letsel en geweld.
  • Feitelijke stappen te nemen om het geweld te verminderen door campagnes op te starten, cursussen te organiseren en bewustwordingsprocessen voor het vergroten van respect  in gevallen van seksueel geweld en geweld tegen vrouwen.
  • Te verzekeren dat alle ontwikkelingshulp volledig te goede komt aan de doelen, zoals omschreven door de Afghaanse gemeenschap, mensenrechtengroepen en speciaal de vrouwenorganisaties.

 

 

Afghanistan Women's 50% Campaign

Kabul, Afghanistan

 

Contact: womenspoliticalparticipation @gmail.com  / Campaign50darsad@gmail.com

Blog: Campaign50darsad.blogfa.com

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________


6 april 2012

Goed nieuws: het Twents Carmel College in Losser heeft met de jaarlijkse sponsorloop €4.000,- ingezameld voor Nahid! We konden onze oren niet niet geloven toen we het bedrag hoorden. Alle leerlingen en leraren van de school: heel erg bedankt voor jullie inzet! Met de €4.000 kan voor alle kinderen in huis een jaar lang de lessen en schoolspullen worden betaald. Met jullie hulp hebben we deze Afghaanse kinderen weer een stukje toekomst gegeven. Dat jullie vanuit Nederland je steentje bijdragen, betekent heel veel voor de mensen in het huis. Dus nogmaals namens hen: mihrbaanni (bedankt)!

Groetjes, Els, Mina en Nili


Maart 2012

In One World, het tijdschrift van Ontwikkelingssamenwerking, van maart 2012 staat een artikel over de kracht van vrouwen in Uruzgan. Zij geven les aan meisjes en zij geven les aan toekomstige verpleegsters en vroedvrouwen.

Zij kunnen dit doen omdat hun mannen en vaders achter hen staan.

Zie  www.oneworld.nl Klik aan PDF.

Maart 2012

Een groepje jonge Afghaans/Nederlandse vrouwen hebben een facebookpagina opgestart om gelden te verzamelen voor het vrouwenhuis. Ze willen allerlei acties gaan doen hiervoor. Op termijn denken ze ook om producten te gaan verkopen die door de vrouwen in Kabul zijn gemaakt. Zie 

http://www.facebook.com/pages/Women-Project-Afghanistan/153823834738778

September 2011

Na enkele jaren van zoeken, beloftes en teleurstellingen is het dan nu zo ver: het bedrijfsverzamelgebouw kan worden gerealiseerd. Zie voor meer informatie hierover: over Nahid/bedrijfsverzamelgebouw.